Vikten av att tillhandahålla pålitliga dyslexihjälpmedel i svenska skolor | Magzination

Att kunna läsa och skriva är grundläggande färdigheter som behövs för att klara det mesta i dagens samhälle. De flesta ser det som en naturlig del av vardagen och tar in skriftlig information utan att ens reflektera över det, men att bemästra det svenska språket är inte lika självklart för alla. För den som har dyslexi eller någon annan form av läs- och skrivsvårigheter kan det vara en rejäl utmaning att dekryptera vad som står på en löpsedel. Därför är det också angeläget att barn som visar tecken på språkligt betingade inlärningssvårigheter fångas upp tidigt och får adekvat stöttning redan från början. Framför allt är det viktigt att ge dessa elever tillgång till bra dyslexihjälpmedel i skolan, men man behöver även se till att skapa en trygg och inkluderande miljö i klassrummet.

Lexia Provia är ett dyslexihjälpmedel som använts länge i svenska skolor, både för att identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter och för att sätta in lämpliga stödåtgärder. Systemet består av två delar som är direkt kopplade till varandra. Provia är ett screeningverktyg som används för att utröna elevernas språkliga kompetens inom flera olika områden, inklusive avkodning, fonologi, ordförståelse och stavning. De normerade testerna gör det enkelt att se om en elev ligger under den förväntade kunskapsnivån för sin årskurs. Utifrån testresultaten ges även förslag på lämplig färdighetsträning i Lexia. Programmet innehåller drygt 1200 språkfrämjande övningar som lätt kan varieras och anpassas individuellt.

Många övningar i Lexia inbegriper multisensoriska element som stimulerar läsinlärningen. Forskning har nämligen visat att multisensoriskt lärande är ett av de bästa sätten att hjälpa elever med dyslexi i skolan. Barn med avkodningsproblematik har i regel svårt att associera bokstäver med ljud och fonologisk medvetenhet anses vara en av de främsta nycklarna till att knäcka läskoden. Att involvera alla sinnen i inlärningsprocessen stärker elevernas förmåga att göra fonem-grafemkopplingar och när de börjar förstå sammanhanget blir det också roligare att fortsätta träna. Liknande metoder tillämpas därför ofta i pedagogiska spel. Ett annat digitalt övningsverktyg som bygger på ungefär samma princip är Bingel. Det webbaserade systemet erbjuder inspirerande färdighetsträning i flera olika ämnen och kan med fördel användas som komplement till vanliga läroböcker.

När det gäller Lexia Provia finns numera en uppdaterad version av detta smidiga och lättanvända dyslexihjälpmedel online, vilket innebär att eleverna kan logga in och öva precis när de själva vill. Antingen på egen hand eller tillsammans med någon vuxen. Positiv förstärkning är en avgörande faktor i barnens språkutveckling vare sig de tränar hemma eller i klassrummet, så det är alltid bra om föräldrarna kan vara med och uppmuntra.

Lexia och Provia är ypperliga hjälpmedel även för dig som lärare/logoped då du får en tydlig överblick över elevernas progression och kan punktanpassa övningar efter varje individs behov. Om du vill ha mer utförlig information eller handfasta tips på hur du kan använda programmen har du möjlighet att beställa Handbok Lexia Provia direkt från förlaget. Handboken finns tillgänglig både i tryckt och digitalt format.

Det bästa sättet att hjälpa barn med dyslexi i skolan är att förse dem med verktyg som underlättar inlärningen och gör det enklare och roligare för dem att följa med i undervisningen. Med personligt anpassat stöd och väl beprövade dyslexihjälpmedel som Lexia Provia kan man ge alla elever samma förutsättningar att lyckas med skolarbetet och förvärva den språkliga säkerhet de behöver för att ta sig vidare ut i vuxenlivet.