Värdefulla tips för svetsande företag – öka kompetensen och bli mer konkurrenskraftiga på marknaden | Magzination

Regelverket har blivit allt strängare inom svetsningsindustrin och nya säkerhetsföreskrifter har införts såväl i Sverige som internationellt. Men det är inte bara standarder och lagar som har skärpts, kunderna ställer samtidigt högre krav på kvaliteten och precis som i de flesta branscher har ISO-certifieringar blivit en avgörande konkurrensfaktor även för svetsande företag. Därmed har kompetensbehovet också ökat kraftigt på senare år. Kunniga svetsare och svetsoperatörer har alltid varit hett eftertraktade på den svenska marknaden, men framför allt råder det brist på personal med specialist-, tekniker- och ingenjörskompetens. Möjligheterna att kunna efterleva viktiga branschstandarder och erhålla certifiering enligt dessa är i många fall avhängigt på att man har rätt resurser tillgängliga inom organisationen – och det inkluderar kvalitetsansvariga med adekvat sakkunnighet.

Om man avser att implementera ett ledningssystem i enlighet med EN ISO 3834 (kvalitetsledningssystem för svetsande företag) ingår det i standardens specifikationer att utse en ansvarig svetssamordnare som överser verksamheten och säkerställer att samtliga kvalitetskrav uppfylls. Att arbeta som svetsansvarig inom den svenska industrin är ett utmanande yrke som kräver djupgående kompetens och praktisk erfarenhet inom ett flertal områden. En svetskoordinators arbetsuppgifter kan inkludera allt från löpande tillsyn av processer, validering av svetsutrustning och kvalitetskontroll av material till utarbetande av provningsrutiner, kvalificering av svetsprocedurer (WPQR) och framtagning av tillämplig dokumentation (WPS). Tillsynsansvaret sträcker sig över hela produktionskedjan, såväl före som under och efter svetsning, och innefattar således även bedömning av de anställdas kvalifikationer. Arbetet kan ofta inbegripa övervakning av svetsningsprövningar, samt utfärdande av intyg till behörig personal. Därför bör den som utses till svetsansvarig ha utbildning som uppfyller Svetskommissionens kompetenskrav och lämpligen besitta erforderlig kunskap inom både svetsproduktion, kvalitetsstyrning och relaterade ISO-standarder.

EN ISO 14731 är den standard som primärt används för att identifiera kvalitetspåverkande uppgifter inom svetsningsindustrin och kan ses som en övergripande beskrivning av svetssamordnarens ansvarsområden. Standarden innefattar tre olika kompetensnivåer som kan likställas med Svetskommissionens (International Institute of Weldings) certifieringar för svetsspecialist (IWS), svetstekniker (IWT) och svetsingenjör (IWE). Vilka kompetenskrav som ställs på en svetssamordnare avgörs bland annat av vilken typ av produkter som tillverkas av det aktuella företaget. En svetsansvarig med svenska Svetskommissionens IWS-certifikat har i regel fullgod kompetens för att tillse tillverkning av produkter i utförandeklass EXC 1 och 2, medan högre utförandeklasser kan kräva tekniker- eller ingenjörskompetens. Beroende på verksamhetens omfattning och vilka delar av EN ISO 14731-standarden som är tillämpliga i den enskilda organisationen kan rollen som svetsansvarig i vissa fall även delegeras till flera olika personer med specifika arbetsuppgifter. 

De två viktigaste komponenterna som behövs för att kunna axla rollen som svetsansvarig är utbildning och praktisk erfarenhet. Och båda väger lika tungt. Många svetsande företag väljer att anlita en utomstående konsult för tillsyn, men det finns många fördelar med att befordra en befintlig medarbetare och istället ombesörja eventuell kompetensutveckling internt. Om man tidigare har använt sig av externa tillsynstjänster men nu vill satsa på att skaffa en EN ISO 3834-certifiering kan det vara en god idé att strama upp organisationen och utbilda en dedikerad svetssamordnare i samband med att man implementerar det nya kvalitetsledningssystemet. Genom att utnyttja den erfarenhet som redan finns inom företaget får man en svetsansvarig som har god insikt i verksamheten; samtidigt som det blir både enklare och mer kostnadseffektivt att implementera ledningssystemet, följa upp processer och sköta övergripande kvalitetskontroller.

Beskrivning

Både regelverk och konkurrens har blivit hårdare inom den svenska svetsningsindustrin och det finns ett stort behov av sakkunniga tillsynsansvariga i branschen. Att utbilda en intern svetssamordnare kan vara en stor konkurrensfördel för svetsande företag då det förenklar efterlevnad av standarder och kvalitetsledningssystem, samt förbättrar möjligheterna att erhålla ISO-certifiering.