fräsning av stål | magzination

Den här moderna bearbetningsmetoden kan utföras både via automatiserade system och manuellt. Vi går igenom vad den här typen av arbeten innebär, vilken utrustning som behövs för att utföra arbetet och hur processen vid ett sådant arbete ser ut.

Historien bakom metoden och utrustningen

Människan har genom tiderna utvecklas flera olika metoder för att kunna bearbeta olika material. Den första versionen av fräsmaskinen utvecklades av människan i början av 1800-talet. Det är svårare att säga exakt när den första moderna fräsmaskinen utvecklades, vid den här tiden fanns det flera primitiva verktyg som användes för roterande filning i samband med olika uppgifter. Man brukar säga att en av de äldsta fräsmaskinerna som bevarats kommer från en amerikansk uppfinnare vid namn Eli Whitney.

Den här utrustningen behövs vid fräsning

Beroende på vad man vill åstadkomma vid fräsning krävs lite olika utrustning. Exempelvis kan enklare arbeten utföras manuellt medans till större och mer komplicerade resultat som fräsning av stål eller sten, krävs ofta datoriserade metoder. När det även handlar om större volymer används CNC-system som styr fräsmaskiner och detta ger de bästa resultaten. CNC står för Computer Numerical Control och detta system matas med en ritning som därefter fräser arbetsstycket efter underlaget. Det behövs en CNC-operatör för att programmera in ritningen och dessutom övervaka produktionen vid fräsning av stål.

Så ser själva processen av arbetet ut

Själva processen kan också se olika ut beroende på vilken typ av arbete som ska utföras. Exempelvis utförs fräsning av plast genom CNC-bearbetning i vanligtvis moderna anläggningar. Ett sätt att tillverka detaljerade plastdelar är att allt, från svarvning av plattor till fräsning av detaljer utförs med samma maskin. Arbetet med stål kan ha sina egna komplikationer. Hur stålet har tillverkats och värmebehandlas är faktorer som är viktiga att tänka på för att veta hur svårt eller enkelt arbetet kommer att bli.

Fräsning av betong är både en resurs och klimatbesparad lösning. Det är fördelaktigt att fräsa bort delar av ett betonggolv eftersom inte all betong behöver fräsas bort. Exempelvis om en betongplatta i en industribyggnad klassas som förorenad och är delvis kontaminerad av oljor kan dessa delar fräsas bort. Den friklassade betongen kan då återanvändas för anläggningsändamål. Dessutom omhändertar många byggentreprenader den kontaminerade betongen och transporterar till en avfallsmottagare som är godkänd för hantering av detta. Återvinningscentraler är inte ovanliga för företag som hanterar den här typen av tjänster och de hanterar den rena betongen på ett effektivt och flexibelt sätt.

Företag i Sverige som hanterar den här typen av arbeten

Oavsett om arbetet är fräsning av plast eller stål är det bäst att använda sig av företag som har gedigen kunskap och erfarenhet inom området. Det kan vara fördelaktigt att kontakta flera företag som hanterar dessa tjänster för att undersöka vilka verksamheter som passar bäst och som utför arbetet på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Med hjälp av rätt maskiner kan de erbjuda högsta kvalitet och precision på arbetet. Det kan även vara betydelsefullt att samla flera byggtjänster hos samma leverantör eftersom de då kan ta ett helhetsansvar över projektet.