Fräsning av plast kräver andra verktyg, maskiner och kunskap än fräsning av stål | Magzination

Byggföretag och entreprenader behöver ständigt förbättra sig för att följa de regler och krav som ställs på marknaden. För att kontrollera rivning och sågning av betong krävs erfarenhet och kunskap för att arbetet ska ske på ett flexibelt och resursbesparande sätt.

Människan har genom tiderna utvecklat flera metoder och lösningar för att kunna bearbeta olika material på ett effektivt, säkert och enkelt sätt. Enkla verktyg som hammare och såg var en gång de mest avancerade verktygen vi hade att tillgå och utvecklingen går hela tiden framåt. Idag är effektivitet och flexibilitet viktiga faktorer inom projekt av sågning och rivning av betong och att fräsa bort delar av betonggolv är både en klimat- och resursbesparande lösning därför all betong inte behöver tas bort.

En modern bearbetningsmetod som utförs av många entreprenader och byggföretag är fräsning. Det innebär ett effektivt sätt att bearbeta fram ett material för att ta fram plana ytor, detta går att genomföra både via automatiserade system och manuellt. Med hjälp av metoden går det att utföra rivning och sågning av betong, rörgravar, kabelschakt och kalksten med stor precision och även hård tjäle som inte behöver perfekt rivningssnitt. Hydrauliska skivfräsar är mycket effektiva och säkra vid sågning eftersom den snabbt skär genom betongen och frigör betongblock som sedan lyfts bort och krossas, detta skapar mer yta och frigör arbetsplatsen för andra projekt.

Historien bakom fräsmaskinen

Man brukar säga att de första fräsmaskinerna började tillverkas under 1800-talet och kom att bli vanliga inom vapenindustrin under det århundrade eftersom fördelen med maskinen var att den kunde plana och fina ytor på ett effektivt och snabbt sätt. Sedan dess har fräsmaskinen blivit ett viktigt verktyg hos tillverkningsföretag och inom industrin. Från den tiden har teknikerna och verktygen utvecklats en hel del och idag används stora fräsmaskiner regelbundet inom byggbranschen, vanligen vid arbete med vägar och broar och vid behov av fräsning av sten, berg eller andra hårda material.

Så går processen till

Beroende på om det är fräsning av plast, stål eller annan metall ser processen lite olika ut. Rivning av exempelvis motorvägsbroar kräver specifika omständigheter som att arbetet behöver ske snabbt och under nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt. Ett vanligt verktyg är skivfräsar som tillsammans med betongsaxar och hydraulhammare, är effektiva men ändå krävs ett tiotal maskiner för snabb rivning. En ny metod vid brorivning är att kapa ner den i sektioner istället för att riva hela och sedan plocka bort bitarna med en grävmaskin eller kran. Lättare att hålla arbetsplatsen ren och kan vara mindre krävande för trafiken.

Företag som verkat flera år inom branschen har ofta maskinparker och återvinningscentraler för att säkerställa miljövänlig återvinning av avfall och effektiva arbetsmetoder. Fräsning av plast utförs vanligen i moderna anläggningar genom CNC-bearbetning. Allt från detaljer till svarvning av plattor utförs men denna maskin och det är ett sätt att producera detaljerade plastdelar. CNC står för Computer Numerical Control och är ett system som blir matad med en ritning och fräser arbetsstycken utefter underlag. CNC-system får bara hanteras av CNC-operatörer som övervakar produktionen och programmerar in ritningen i maskinen.

Det finns olika komplikationer när det kommer till fräsning av stål. Många faktorer spelar in för att påverka om arbetet blir svårt eller enkelt, bland annat har det betydelse hur stålet har tillverkats och värmebehandlas. Det behövs ofta datoriserade metoder som CNC-system när det rör sig om större volymer och ett mer komplicerat resultat som fräsning av stål eller sten. Det spelar ingen roll vilken typ av fräsning som ska utföras, det är alltid bra att ta hjälp av verksamheter som har kunskapen och erfarenheten att kunna utföra arbetet med effektiva och moderna metoder.