veta mer om rivning av byggnader | Magzination

Själva begreppet innebär att man helt tar bort exempelvis en byggnad, eller delar av den även med tillhörande stomme. Men vilka olika typer finns det? Vid vilka tillfällen bör detta arbete genomföras?

Återvinning av avfall och material

Företag som erbjuder de här typerna av tjänster behöver också se till att avfall och material efter arbetet återvinns på ett korrekt sätt. Det är bra att se till att byggentreprenaden är certifierade enligt ISO 140001 och möter de hårda kraven för högsta miljöklassning samt lagar som finns. Många entreprenader har även egna återvinningscentraler för att återanvända byggnadsmaterial och återvinna det avfall som ska kastas.

Vad är egentligen rivning?

Vad som definieras som rivning eller inte, beror lite på. Om byggnadens icke bärande delar tas bort både utvändigt och invändigt men stommen står kvar, kallas detta inte för rivning. Om hela byggnadens däremot rivs, förutom själva grunden, till exempel för att den ska användas till den nya byggnaden, kallas detta för rivning. Samma sak gäller om en veranda på en byggnad tas bort, det kallas också för rivning.

Olika typer av rivningsarbeten

Det finns olika typer av rivningar som bland annat kan omfatta ombyggnadsrivning, totalrivning, håltagning och bilning. Ombyggnadsrivning brukar delas in i två kategorier som kallas lättrivning och tungrivning. Lättrivning innebär att exempelvis innerväggar rivs medan tungrivning handlar om rivning av de mer bärande konstruktioner som kan vara betong eller stål. Ombyggnadsrivning är en sorts rivning som man ofta sammanbinder med en renovering av en byggnad. Rivningsarbeten som ombyggnadsrivningar brukar vanligtvis utföras i bland annat industrilokaler, lägenheter, villor, kontor eller stambyten av till exempel badrum eller kök.

Bilning och håltagning brukar innebära att man gör hål i hårda material som exempelvis betong eller liknande. Totalrivning innebär flera olika tekniker. Tidigare användes den klassiska tunga järnkulan som svingas mot en byggnad för att riva den. Idag används enklare tekniker för att demolera en byggnad, bland annat kan man spränga byggnaden. Vilken teknik som ska användas beror lite på vad syftet med själva rivningsprocessen är.

Vad kan rivas?

Speciellt i storstäder rivs det och byggs nya bostäder eller infrastruktur dagligen. Det är också svårare i storstäder eftersom det ställer större krav på hantering och logistik i trånga miljöer där intilliggande byggnader självklart inte får ta skada av arbetet. Det är därför viktigt att man anlitar ett rivningsföretag som har gedigen erfarenhet och kunskap inom området för att arbetet ska ske på ett säkert och enkelt sätt. Rivningar kan bland annat utföras av:

Byggnader
Broar
Hus och fastigheter
Silos
Olika typer av fundament
Kajer
Industribyggnader

Den här typen av arbeten innehar många lagar, regler och bestämmelser som rivningsföretag behöver förhålla sig till. Efter arbetet är genomfört är det också viktigt att avfallet och materialet tas hand om på ett miljövänligt sätt och skickas till återvinning för att inte skada miljön på något vis.